فروتنی و ایمان دو بالی هستند که فرد را یاری می رسانند تا به قلمرو خداوند که همانا قلمرو عشق و سرور و آرامش , پرواز کند.