یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

با احترام به استاد بزرگ و فرزانه ام جناب آقای غلامحسین ذوا...