banner banner
سالک کیست و سلوک چیست ؟

سالک کیست و سلوک چیست ؟

از زمانی که انسان قادر به اندیشیدن گردید و شروع به تفکر در محیط اطراف و جهان نمود , همچنین با الهام گرفتن و اجرا نمودن رهنمودهای مدعیان شناخت او و پیامبران زمان خود ,به سیر تکاملی خود ادامه داد و بیشتر و بیشتر به محبت خد...

ادامه مطلب

در بیان سلوک

بدان که سلوک عبارت از سیر است ، و سیر الی الله باشد و سیر فی الله باشد.
سیر الی الله نهایت دارد اما سیر فی الله نهایت ندارد .

و سیر الی الله عبارتست از اینکه سالک چندان سیر کند که ازهستی خود نیست شود و به هستی خدا هست شود و به خدا زنده و دانا و بینا و شن...
ادامه مطلب

در بیان شریعت ،طریقت و حقیقت

بدان که شریعت گفت انبیاست و طریقت کرد انبیاست و حقیقت دید انبیاست ،الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه احوالی.

سالک باید که اول از علم شریعت آنچه ما لابدست (لازم است ) بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت آنچه مالاب...

ادامه مطلب

حکایت شبلی با مرد نانوا

حکایت شبلی(از عرفای بزرگ و هم عصر منصور حلاج و جنید ) با مرد نانوا از جمله حکایتهائی است که جناب عطار در الهی نامه آورده اند و به این مسئله اشاره دارد که اعمال ما هر اندازه که کوچک باشد در صورت خالصانه و بدون ریا بودن دارای ارزش و مورد قبول واقع خواهد شد .

مگ...
ادامه مطلب

در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت

در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت ،جناب شیخ محمود شبستری در گلشن راز چنین بیان نموده اند :
یک بادام را در نظر بگیریم . اگر شریعت را پوست بادام فرض کنیم و حقیقت مغز بادام باشد ، راه رسیدن به مغز بادام که همانا شکستن پوسته می باش...

ادامه مطلب

در بیان نصیحت

ای سالک باید که بر دنیا و نعمت دنیا دل ننهی و بر حیات و صحت و مال و جاه ، اعتماد نکنی .هر چیز که در زیر این آسمان است و افلاک بر آن می چرخد بر یک حال باقی نمی ماند و البته از حال خود می گردد .

یعنی حال این عالم سفلی بر یک ص...

ادامه مطلب

حکایت عیسی ع در قبرستان

از جمله حکایتهای جناب عطار در الهی نامه ، حکایت عیسی است .او از قبرستانی در حال عبور بوده است و صدای ناله ای می شنود . از صدای ناله های آن قبر دلش به رحم می آید و فرمان زنده شدن آن مرده را می دهد .

آن شخص تا زنده می گردد می...

ادامه مطلب

در بیان صحبت

بدان که صحبت اثرهای قوی و خاصیتهای عظیم ئارد.هر سالکی که به مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد ،از آن بود که به صحبت دانائی نرسید.
کار صحبت دانا دارد.هر که هر چه یافت از صحبت دانا یافت.باقی این همۀ ریاضات و مجاهدات بسیار و این همه آداب ...

ادامه مطلب

اناالحق چیست ؟

جناب شبستری در اشعار زیر تفاوت اناالحق زدن عرفا را با هرزه گوئی بیان نموده اند .اناالحق به کلماتی و جملات و حالاتی گفته می شود که عارف در حالت ورای فکری و خلسه بیان نموده و خودش از گفت...

ادامه مطلب

خدا جدا از شما نیست

خدا جدا از شما نیست ،خدا نهایت هستی شماست، درونی ترین موجودیتتان است ، روح شماست (نفخته من روحی).
او صدای پنهانی است که در عمق وجودتان آرمیده ،درست مثل یک رقاص که از رقصش جدا نیس...

ادامه مطلب

حکایت موسی

به موسی گفت حق که ای مرد اسرار چو تنها می نشینی دل نگه دار
وگربا خلق باشی مهربان باش در آن ساعت نگه دار زبان باش
وگر در ره روی سر پیش می دار نظر در پیش پای خویش می دار
وگر ده سفره پیش آرند خلقت نگ...
ادامه مطلب

نفس چیست و هوای نفس کدام است؟

انسان رهرو در طی مراحل شناخت و آگاهی باید تفاوت بین شیطان و ندای شیطانی را بشناسد و برای آنها فرق و تفاوت قائل گردد.
نفس چیست؟ کلا به این بدن خاکی نفس گفته می شود و به نیازهای آن نیازهای نفسانی . همه احساسات و نیازهای آدمی از حس لا...

ادامه مطلب

حکایت دوستان خدا در روز محشر

جناب عطار در الهی نامه ، داستانی را نقل می کند از جوانی که در روز محشر بواسطه گناهانش و به توسط فرشته های نگهبان مورد مجازات قرار می گردد , ولی بدلیل دوستی با خداوند و صدا کردن حضرت حق , خدا به کمکش آمده و او را از نظرها غیب می کند .خداو...

ادامه مطلب

که باشم من

یکی از اشعار جناب شبستری در رابطه با شناخت من است و در سوال و جوابی در گلشن راز به توضیح در رابطه با من پرداخته اند که این من و منیتی که از خود می شناسیم چیست ؟

ایشان در ت...

ادامه مطلب

حکایت موسی با ابلیس

چنین نقل شده که شیطان از بزرکترین خدا شناسان بوده است و اگر چه فرمان حضرت حق را نشنیده گرفت و بر آدم سجده نکرد ، ولی دلیلش از عشق زیادی بود که به خدا داشت و حاضر نبود به کسی غیر از خدا سجده کند .
البته در ابیات ز...
ادامه مطلب

فقر

بر خلاف اشتباه برداشت و درک ازگفته برخی مذاهب که توجیه کننده و فقررا مناسبات زندگی اجتماعی و یا معنوی میدانند ، فقر می تواند عامل تباهی گردد و همانگونه که مولوی در مثن...

ادامه مطلب

حکایت مرد مستمند از فضل

از حکایتهای عنوان شده در الهی نامه ، حکایت پیر مرد ناداری است که برای حاجتی به پیش جناب فضل می آید و در حین درخواست ،توسط عصای خود ضربه ای به فضل می زند .فضل به روی خود نمی آورد و در جواب شخصی که از او در این رابطه سوال می کند می گوید :...

ادامه مطلب

واقف بر سر وحدت

یکی از اشعار جناب شبستری در خصوص شناخت انسان از وحدت جهان هستی است و عواملی که باعث می گردد این شناخت حاصل نگردد. ایشان در این اشعار توضیح می دهند که نماز خواندن انسانها بر طبق مکتب یا دینی که دارند ، باعث نزدیکی به خدا یا درک موضوع نگش...

ادامه مطلب

گناه حلاج

بیان حقیقت همیشه کار صحیحی نبوده و اگر شنونده مستعد آن کلمات نباشد گمراه خواهد شد .
در کتاب انسان کامل جناب نسفی نیز اشاره نموده اند که اگر صحبتی از طرف شیخی حتی برای سالکی که مستعد آن سخنان نباشد گفته شود ، هم شیخ و هم مرید دچار آ...

ادامه مطلب

من زندگی نمی کنم

من زندگی نمی کنم .
این جمله ایست که از زبان تعدادی از دوستان شنیده ام.از زبان کسانی که بدنبال شناخت بودند و نارضائی خلاق آنها سر باز کرد ، ولی در دو سه قدمی راه خسته شده و به پوچی رسیدند و همانند مرغهای منطق الطیر در کتاب عطار ، د...

ادامه مطلب

حکایت معشوق طوسی با سگ و سوار

مگر معشوق طوسی گرمگاهی چو بی خویشی برون می شد به راهی
یکی سگ پیش او آمد در آن راه زبی خویشی بزد سنگیش نا گاه
سواری سبز جامه دید از دور در آمد از پسش با روی پر نور
بزد یک تازیانه سخت بر وی ب...
ادامه مطلب

فرق بین عارف و عالم


نقل است که بو علی (سینا) به دیدار شیخ ابو سعید ابو الخیر می رفت و در کلاسهای درس او حاضر می شد.
یک روزی که بوعلی با شاگردانش به منزل ابو سعید رفته بود و در خلوت به بحث و مناظره مشغول بودند ...
ادامه مطلب

چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟

سوال :

نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟
چه بود آغاز فکرت را نشانی سر انجام تفکر را چه خوانی

جواب :

مرا گفتی بگو چه بود تفکر کزین معنی بماندم در تحیر
ادامه مطلب

کدامین فکر ما را شرط راه است ؟

کدامین فکر ما را شرط راه است ؟ چرا گه طاعت است و گه گناه است؟

جواب:

درآلا فکر کردن شرط راه است ولی در ذات حق محض گناه است
بود در ذات حق اندیشه باطل محال محض دان تحصیل حاصل
چو آیات است ...
ادامه مطلب