ما مخلوق او هستیم و عشق او به ما بیشتر از مهر مادر به فرزندش است. به خدا اعتماد کن ، آن گاه هیچ وقت دچار غم و اندوه نمی شوید.