اگر خدا را در زمین نیابی ، در آسمانها هم پیدایش نخواهی کرد