خالق من بهشتی دارد نزدیک ، زیبا و بزرگ.

و دوزخی دارد به گمانم کوچک و بعید،

و در پی سودایی است که ببخشد ما را.....