بیادتان میاورم تا همیشه بدانیدکه زیباترین منش آدمیت ,محبت اوست.

پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن،که دوست را بزرگ میکند و دشمن را دوست.