الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد ,ای اول بی بدایت و ای آخر بی نهایت

ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت

ای حی بی ذلت و ای معطی بی فکرت ,ای بخشندۀ بی منت

ای دانندۀ رازها ، ای شنوندۀ آوازها

ای بینندۀ نمازها، ای پذیرندۀ نیازها

ای شناسندۀ نامها ،ای رسانندۀ گامها

ای مبرا از از عوایق، ای معلق بر حقایق ,ای مهربان بر خلایق

عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر

از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.مناجات نامه خواجه عبداله انصاری